Zoeken op deze website

regionale luchthavens

De vorige Vlaamse Regering keurde op 2 juni 2006 een strategische visienota m.b.t. de Vlaamse regionale luchthavens goed waarin zij het sociaal economische belang van de drie regionale luchthavens ten volle erkent. De Vlaamse regionale luchthavens vormen voor Vlaanderen economische poorten met een welvaartscreërend karakter. Nieuw hierin was de erkenning van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem als regionale toegangspoort. De nota stelde een gemeenschappelijke strategie voor die elke luchthaven maximale kansen moet bieden om in de eigen luchtvaartniche de best mogelijke resultaten te bereiken.

Daarom besliste de Vlaamse Regering om de organisatie- en beleidsstructuur te herzien waarbij de luchthavens bedrijfseconomisch moeten kunnen functioneren met meer autonomie, los van de historisch gegroeide structuren. Na afweging van het strategisch belang van elke regionale luchthaven en met een sluitend businessplan, kan de Vlaamse overheid financieel tussenkomen in de kosten van de instandhouding en modernisering van de basisinfrastructuur. Ook publieke functies zoals beveiliging en brandweer kunnen onder bepaalde voorwaarden onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid blijven.

Eind 2007 werd deze nieuwe beheersstructuur voorgesteld met een opsplitsing in een Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij (LOM) en een Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM).

De luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM), een publiekrechterlijk vormgegeven EVA, staat in voor:

  • de instandhouding en beheer van de bestaande en toekomstige basisinfrastructuur
  • de terbeschikkingstelling van de gecertificeerde basisinfrastructuur volgens internationale reglementering (ICAO)
  • eindverantwoordelijkheid voor de controle-, veiligheid- en beveiligingsdiensten en brandweerdiensten.

De luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM), een privaatrechterlijke vennootschap, staat in voor:

  • de commerciële uitbating van de luchthaven
  • het uitvoeren van de taken inzake luchtvaartveiligheid en luchtvaartbeveiliging tegen een financiële compensatie.

De overheid zal een concessieovereenkomst sluiten met de LEM, die een vergoeding zal betalen aan de LOM.

  • Het decreet van 10 juli 2008 verankert het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem. In mei 2009 werd dit uitgebreid voor de luchthaven van Antwerpen.
  • De minister van Mobiliteit en Openbare Werken zet dit proces van verzelfstandiging verder waarbij de geselecteerde private partners op basis van het bestek een definitieve offerte kunnen indienen. Die offerte vormt de basis voor verdere onderhandelingen die finaal zouden moeten leiden tot de toekenning van de exploitatie. Van zodra er een akkoord is, zal Vlaams minister Hilde Crevits een voorstel voorleggen aan de Vlaamse regering.
  • De kandidaat-exploitanten voor de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem werken momenteel hun offertes uit op basis van de bestekken die werden goedgekeurd op 19 maart 2010. Die offertes worden tegen het einde van de zomer 2010 verwacht. Voor de luchthaven van Antwerpen werd het bestek goedgekeurd op 30 april 2010. De geselecteerde private partner heeft nu enkele maanden de tijd om op basis van het bestek een offerte in te dienen voor de exploitatie van de luchthaven.