Zoeken op deze website

Brussels Airport

De basis van het huidige beleid van de Vlaamse Regering is het Besluit van 10 december 2004. Met het Strategisch Actieprogramma voor de Reconversie van Tewerkstelling in de luchthavenregio (START) moet de luchthaven van Zaventem en de luchthavenregio een nieuwe socio-economische impuls krijgen.

 • Het START-project omvat vijf concrete actiedomeinen:
  • een stabiel kader voor uitbating van de luchthaven onder meer voor geluidsnormen
  • een strategische visie op de ontwikkeling van de luchthaven en de regio
  • de bereikbaarheid en ontsluiting van de luchthavenregio
  • bedrijvenzones en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven
  • versterken van de arbeidsmarkt.
 • Hieruit vloeiden vier doelstellingen voort:
  • Voldoende ruimte creëren voor nieuwe activiteiten en nieuwe tewerkstelling.
  • De mobiliteit in de regio verbeteren.
  • De luchthaven uitbouwen tot een volwaardige Vlaamse haven, als internationale poort in Vlaanderen.
  • De leefomgeving in de regio verbeteren.

Het Regeerakkoord 2009–2014 bevestigt dit START-project en wenst "het verder te zetten met een goed evenwicht tussen economische groei, tewerkstelling en de leefbaarheid van de luchthavenregio en de stads- en dorpskernen. Pas nadat de woon-, leef- en milieukwaliteit en de bereikbaarheid van het gebied is verbeterd, is een doorgroei naar een scenario van “Europese groei  aanvaardbaar. In dit kader is ook een toets aan de geluidshinder onontbeerlijk. De bereikbaarheid van de luchthavenregio dient verbeterd te worden, niet alleen door een optimalisatie van de bestaande infrastructuur en de uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod zoals nu al is voorzien in START, maar eveneens door extra investeringen in openbaar vervoer, met inbegrip van een tramaanbod en/of een lightrailaanbod in die regio, waar nodig aangesloten op het Brussels openbaar vervoernetwerk. De Vlaamse Regering zal bovendien verder werk maken van een stabiel juridisch kader voor de luchthaven van Zaventem. Zij zal daarvoor onder meer overleg plegen met andere betrokken overheden.