Advies ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

    Advies ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

    De Vlaamse Luchthavencommissie heeft op 15 december 2009 haar advies over het voorontwerp van actieplan ‘omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport’ aan de betrokken administratie en de minister van Leefmilieu overgemaakt.
    De VLC stelt vast dat voorliggend ontwerpactieplan als tussentijds plan worden voorgesteld in afwachting van bijkomende gegevens uit nog uit te voeren studies. Concreet betekent dit dat de maatregelen die het Bestuur op korte en/of lange termijn voorstelt eerder als verder te bestuderen denkpistes beschouwd kunnen worden. Dit maakt dat de voorgestelde maatregelen heel vaag blijven en onder voorwaarde worden geformuleerd. In bijgaand advies spreekt de VLC zich dan ook niet uit over de verschillende voorgestelde maatregelen. De Luchthavencommissie formuleert enkele strategische overwegingen t.a.v. het beleid en het beheer van de geluidshinder op luchthaven Brussel Nationaal:Er is nood aan een globaal politiek akkoord als basis voor beheer van geluidshinder op Brussels Airport
    De VLC dringt er op aan dat de verschillende stakeholders verder geraadpleegd zullen worden bij de concretisering van het actieplan. Dit bevordert het draagvlak in de omliggende regio voor de uitvoering van het beleid. Aanvullend zijn meerdere verwachtingen geformuleerd t.a.v. de uit te voeren beleidsvoorbereidende studie.Tot slot vraagt de VLC om de lopende herziening van de betrokken EU richtlijn van nabij op te volgen en hiermee rekening te houden bij de verdere concretisering van het beleid ter beheersing van het omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels nationaal.

    Thema's en trefwoorden