Wetgeving Vlaamse Luchthavencommissie

  Oprichting en werking VLC

  De commissie kreeg een duidelijke wettelijke grondslag met het artikel 18 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

  SERV-decreet

  Sinds 1 januari 2009 is het nieuwe SERV-decreet van kracht ingevolge het besluit van 23 januari 2009. Dit decreet bevat onder meer de regelgeving inzake de Vlaamse Luchthavencommissie. De werking van de Vlaamse Luchthavencommissie staat in Onderafdeling 3 Vlaamse Luchthavencommissie, ART. 18.

  ONDERAFDELING 3 VLAAMSE LUCHTHAVENCOMMISSIE

  ART. 18.
  §1. Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse Regering adviseert bij de voorbereiding van het luchthavenbeleid, hierna te noemen de Vlaamse Luchthavencommissie.

  § 2. De Vlaamse Luchthavencommissie hanteert een geïntegreerde benadering van het luchtvaart- en luchthavenbeleid, waarbij sociaal-economische, ruimtelijke, mobiliteits- en milieu-effecten tegelijkertijd worden afgewogen.

  § 3. De Vlaamse Luchthavencommissie kan op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse Re-gering studies en aanbevelingen richten aan de Vlaamse Regering.

  § 4. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels met betrekking de bevoegdheid, de samen-stelling en de werking van de Vlaamse Luchthavencommissie.

  17 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie

  HOOFDSTUK I. - Missie

  Artikel 1. De Vlaamse Luchthavencommissie, hierna de VLC te noemen, is het platform voor structureel overleg en advies over het Vlaamse luchtvaart- en luchthavenbeleid. De VLC draagt bij tot de voorbereiding van het luchthavenbeleid in Vlaanderen vanuit een sociaaleconomische invalshoek, die rekening houdt met de draagkracht van de omliggende regio en de principes van geïntegreerde benadering.

  HOOFDSTUK II. - Taakomschrijving

  Art. 2. § 1. De Vlaamse Regering is verplicht om het advies van de VLC in te winnen over

  Art. 3. § 1. De VLC heeft de volgende opdrachten

  Art. 4. De VLC kan als vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest worden betrokken bij soortgelijke federale en internationale advies- en overlegorganen

  HOOFDSTUK III. - Samenstelling

  Art. 5. De voorzitter wordt benoemd door de Vlaamse Regering

  Art. 6. De VLC is samengesteld uit de volgende leden

  HOOFDSTUK IV. - Werking

  Art. 7.

  Art. 8. De VLC stelt een huishoudelijk reglement op, dat onder meer voorziet in

  Art. 9. Het secretariaat van de VLC heeft als taak

  HOOFDSTUK V. - Slotbepaling

  Art. 10.

  Thema's en trefwoorden