Advies decreet vastgoedinformatieplatform

advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Jan Jambon

De SERV verwelkomt het initiatief van de Vlaamse Regering om data-uitwisselingen in het kader van vastgoedinformatie te digitaliseren. Dit moet de administratieve lasten verlagen en zorgen voor een snellere informatiewinning door alle betrokken stakeholders. Ook burgers krijgen op termijn een laagdrempelige toegang voor alle authentieke en officiële data over hun vastgoed.

De SERV waardeert ook de versterking kwaliteit van gegevensbronnen en de samenwerking tussen alle stakeholders. Die samenwerking kan een toonbeeld zijn voor samenwerking tussen publieke en private stakeholders in andere ecosystemen.

In zijn advies formuleert de SERV tegelijk enkele vragen tot aanpassing en verduidelijking van het voorontwerp:
 

  • Stroomlijn de structuur. Het voorontwerp bevat zowel een generiek kader voor het VIP als een specifieke uitwerking voor het product vastgoedinlichtingen. Verscheidene artikels zijn daardoor dubbel.
  • Maak de financiering transparanter. De begrippen rond retributies en vergoedingen worden best verduidelijkt en vereenvoudigd. Er is ook nood aan een transparant kostenmodel en aan criteria voor de bepaling van de kosten die kunnen worden aangerekend. Die verduidelijkingen moeten ervoor zorgen dat de aanvragers vertrouwen hebben in het gehanteerde kostenprincipe dat de aanvragers mee betalen voor de efficiëntiewinsten.
  • Verduidelijk de aansturing, taken en rolverdeling. De aansturing wordt best herbekeken zodat die gezamenlijk door alle stakeholders in het ecosysteem gebeurt. Momenteel geeft het voorontwerp immers veel beslissingsmacht aan het Vlaams Datanutsbedrijf – zowel op strategisch als operationeel niveau – terwijl die zich net als neutrale derde partij wil positioneren. Ook de nodige flankerende maatregelen zoals sensibilisering, tools en opleiding worden best geëxpliciteerd want een wettelijke verplichting is op zich geen garantie voor kwaliteit.
  • Versnel en versterk de uitrol voor particulieren. De SERV formuleert tevens enkele voorstellen om de uitrol van het VIP naar burgers en ondernemers te versnellen en te versterken De SERV vraagt daarbij ook aandacht voor het dichten van de digitale kloof en voor maatregelen opdat burgers van hun recht op fysieke publieke dienstverlening kunnen gebruik maken.